شاه قاجار از نمایشگاه بین‌المللی پاریس چه خرید؟ – نیوز

بازتاب خبر news.ir به گزارش مشرق، درکتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر سوم فرنگستان، کتاب دوم، به کوشش دکتر محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها، صفحات ۲۳۶ تا ۲۳۸ می‌خوانیم: صبح از خواب برخاستیم، رخت پوشیدم. امروز روز آخر پاریس است و اوضاع غریبی است؛ از یک طرف بار می‌بندند، از یک طرف متصل برای ما و […]