بازتاب خبر news.ir

۷۱ تن از نامزدهای نمایندگی مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار بیانیه‌های جداگانه انصراف خود را در حمایت از کاندیدای حقوقدان و مدیر کل پیشین مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، «پدرام پاک آیین» که اعلام و مدیران مسئول سراسر کشور را به حضور حداکثری در انتخابات و برگزیدن «پدرام پاک آیین» به عنوان نامزد شایسته‌تر اعلام کردند.

لینک منبع: ۷۱ کاندیدا به نفع پدرام پاک آیین انصراف دادند – نیوز

https://www.news.ir/270901/%DB%B7%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81/

اخبار فرهنگی