۴۶۷۳ تخت واحد‌های اقامتی مشهد آماده میزبانی از بهبودیافتگان کرونا – نیوزبازتاب خبر news.ir

معاون گردشگری خراسان رضوی گفت: حدود ۴۶۷۳ تخت در واحد‌های اقامتی مشهد برای میزبانی از بهبودیافتگان کرونا آماده شده است.

نوشته ۴۶۷۳ تخت واحد‌های اقامتی مشهد آماده میزبانی از بهبودیافتگان کرونا اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: ۴۶۷۳ تخت واحد‌های اقامتی مشهد آماده میزبانی از بهبودیافتگان کرونا – نیوز

https://www.news.ir/297281/%DB%B4%DB%B6%DB%B7%DB%B3-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85/

اخبار فرهنگی