بازتاب خبر news.ir

۱۴ میلیارد تومان تا چه اندازه وسوسه‌انگیز است؟ – نیوز

کد خبر : 159349

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۶:۴۰

۱۴ میلیارد تومان تا چه اندازه وسوسه‌انگیز است؟

لینک منبع: ۱۴ میلیارد تومان تا چه اندازه وسوسه‌انگیز است؟ – نیوز

https://www.news.ir/159349/%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7/

اخبار فرهنگی