گرفتار همان گرفته یار است – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: گرفتار همان گرفته یار است – نیوز

https://www.news.ir/119036/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

اخبار فرهنگی