کلام امیر/ پیش‌بینی‌های اهل دنیا – نیوزبازتاب خبر news.ir

مشرق_ به هنگام حرکت برای نبرد با خوارج، در ماه صفر سال ۳۷٫هجری، شخصی با پیشگویی از راه شناخت ستارگان گفت: اگر در این ساعت حرکت کنید، پیروز نمی شوید و من از راه علم ستاره شناسی این محاسبه را کردم، امام فرمود: پرهیز از توجه به غیر خدا گمان می کنی تو از آن […]

نوشته کلام امیر/ پیش‌بینی‌های اهل دنیا اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: کلام امیر/ پیش‌بینی‌های اهل دنیا – نیوز

https://www.news.ir/235495/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/

اخبار فرهنگی