بازتاب خبر news.ir

شیوع نوع جدید و خطرناک تری از ویروس کرونا به نام کرونای انگلیسی در قاره اروپا با قدرت شیوع سریع تر، سوژه کارتونی از پروانه ایزدخواست در صفحه اینستاگرامش شد.

لینک منبع: کرونای چینی رو ول کن انگیلیسی رو بچسب! – نیوز

https://www.news.ir/333104/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DA%86%D8%B3%D8%A8/

اخبار فرهنگی