بازتاب خبر news.ir


کدام مداح در محرم طوفان توییتری به راه انداخت؟

نوشته کدام مداح در محرم طوفان توییتری به راه انداخت؟ اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: کدام مداح در محرم طوفان توییتری به راه انداخت؟ – نیوز

https://www.news.ir/173358/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7/

اخبار فرهنگی