وزارت فرهنگ و ارشاد مطالعات توسعه فضاهای فرهنگی را انجام دهد – نیوزبازتاب خبر news.ir

سید محمد بهشتی معتقد است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی، مطالعات پیرامون توسعه فضاهای فرهنگی را انجام دهد.

نوشته وزارت فرهنگ و ارشاد مطالعات توسعه فضاهای فرهنگی را انجام دهد اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد مطالعات توسعه فضاهای فرهنگی را انجام دهد – نیوز

https://www.news.ir/246447/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87/

اخبار فرهنگی