بازتاب خبر news.ir


فرایند تحقّق نظام اسلامی، همین‏طور قدم‏ به‏ قدم به نتایج نهایی خود نزدیک می ‏شود. نمیی شود توقّع داشت که من و شما خود را اصلاح نکنیم؛ اما دنیا را اصلاح کرده باشیم یا کشور، اسلامی شود.

لینک منبع: نقشه راه رسیدن به ظهور از نگاه رهبر انقلاب – نیوز

https://www.news.ir/217994/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84/

اخبار فرهنگی