بازتاب خبر news.ir

جایزه قورباغه طلایی بهترین مستند کوتاه جشنواره «کمرایمیج» لهستان به مهدی آزادی برای فیلمبرداری فیلم «یک اسب ییشتر از یک انسان خون دارد» ساخته ابوالفضل طالونی رسید.

لینک منبع: مهدی آزادی «قورباغه طلایی» مستند را به ایران آورد – نیوز

https://www.news.ir/285633/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87/

اخبار فرهنگی