بازتاب خبر news.ir


مطیعی: خریدار این حال توأم مرد!

نوشته مطیعی: خریدار این حال توأم مرد! اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: مطیعی: خریدار این حال توأم مرد! – نیوز

https://www.news.ir/165120/%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF/

اخبار فرهنگی