بازتاب خبر news.ir


فرزند آیت الله فاطمی‌نیا با اعلام ترخیص این استاد برجسته اخلاق از بیمارستان و ادامه درمان‌ در منزل و گاه بیمارستان گفت: برنامه‌های علمی و مطالعاتی حاج آقا حتی روی تخت بیمارستان تعطیل نمی‌شود.

لینک منبع: مطالعه استاد فاطمی‌نیا روی تخت بیمارستان+عکس – نیوز

https://www.news.ir/182122/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3/

اخبار فرهنگی