قدردانی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ از خبرنگاران – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: قدردانی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ از خبرنگاران – نیوز

https://www.news.ir/140518/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE/

اخبار فرهنگی