بازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، یکی از ویژگی‌های عالم برزخ فشار قبر می‌باشد. بعضی از افراد فشار قبر ندارند و آن‌ها که دارند فشار قبرشان از نظر شدت و ضعف یکسان نیست و بستگی به اعمال آن‌ها دارد. حق الناس «حقوق مالی و غیرمالی مردم را ضایع کردن» یکی از عواملی که باعث فشار قبر می‌شود.

لینک منبع: عواملی که موجب فشار قبر می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/237463/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/

اخبار فرهنگی