بازتاب خبر news.ir

نوشته طنز تلخ و شیرین اکبر عبدی اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: طنز تلخ و شیرین اکبر عبدی – نیوز

https://www.news.ir/126889/%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C/

اخبار فرهنگی