بازتاب خبر news.ir

حسین صفری معاون اقتصاد و فرهنگ موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: وب‌سایت اهدای کتاب این موسسه در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی و توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها به منابع بیشتر و با هدف مدیریت هدفمند و مؤثر کتاب‌های اهدایی در دسترس قرار گرفته است.

لینک منبع: طراحی سایت اهدای کتاب موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران – نیوز

https://www.news.ir/276498/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88/

اخبار فرهنگی