بازتاب خبر news.ir

نوشته طاقت نداشت شاهد ذبح پدر شود اولین بار در نیوز. پدیدار شد.لینک منبع: طاقت نداشت شاهد ذبح پدر شود – نیوز

https://www.news.ir/165473/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

اخبار فرهنگی