بازتاب خبر news.ir

ترتیل سوره(بقره)

ترجمه سوره(بقره)

لینک منبع: شروع صبح با “قرآن کریم”؛ صفحه ۲۴+صوت – نیوز

https://www.news.ir/176305/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9B-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%B2%DB%B4%D8%B5%D9%88%D8%AA/

اخبار فرهنگی