بازتاب خبر news.ir

یکی از نویسندگان کتاب سینما به روایت اصفهان می‌گوید که بررسی‌های او و همکارانش نشان می‌دهد که میان پیدایش، تکوین و افول سینما با قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی در اصفهان نسبت معناداری وجود داشته است.

لینک منبع: سینما در اصفهانِ قدیم تفریح کارگران بود/ رابطه‌ی معنادار میان ظهور و افول سینما با قدرت سیاسی و اقتصادی در اصفهان – نیوز

https://www.news.ir/243173/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%90-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88/

اخبار فرهنگی