بازتاب خبر news.ir


یکی از چهره هایی که برای بلای سیدالشهداء ذکر شده و باید به آن توجه بشود زیبایی و جمال این بلاست. از یک منظر این مصیبت و بلا بزرگترین بلای تاریخ بشریت است که برای هیچ پیغمبری در انبیای سابق نبوده است.

لینک منبع: سه جلوه ضیافت بلای عاشورا/ ادراک زیبایی بندگی سیدالشهداء، ادراک نهایت زشتی فعل دشمنان و ادراک جمال فعل الهی – نیوز

https://www.news.ir/186807/%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

اخبار فرهنگی