بازتاب خبر news.ir

دهقانکار گفت: در طرح پاییزه کتاب، ۳۴ درصد از مبلغ کل یارانه اختصاص یافته به کتابفروشی‌ها، طی دو روز از اجرای طرح مصرف شده است که تهران سهم ۱۴ درصدی و سایر استان‌ها سهم ۸۶ درصدی را از آن خود کرده‌اند.

لینک منبع: سهم ۸۶ درصدی کتابفروشی‌های غیرتهرانی از یارانه طرح پاییزه کتاب ۹۹ – نیوز

https://www.news.ir/276409/%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B8%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/

اخبار فرهنگی