بازتاب خبر news.ir

نوشته رودخانه کتاب در تورنتو کانادا +عکس اولین بار در نیوز. پدیدار شد.لینک منبع: رودخانه کتاب در تورنتو کانادا +عکس – نیوز

https://www.news.ir/205435/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/

اخبار فرهنگی