دیدگاه رهبر انقلاب درباره کتاب «یار کجاست» – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: دیدگاه رهبر انقلاب درباره کتاب «یار کجاست» – نیوز

https://www.news.ir/123991/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AC/

اخبار فرهنگی