بازتاب خبر news.ir


درسی که رهبری با نحوه برگزاری هیئات‌شان به جامعه دادند

نوشته درسی که رهبری با نحوه برگزاری هیئات‌شان به جامعه دادند اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: درسی که رهبری با نحوه برگزاری هیئات‌شان به جامعه دادند – نیوز

https://www.news.ir/161704/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4/

اخبار فرهنگی