بازتاب خبر news.ir

نوشته خداروشکر چشمان تو را بسته است رَدِ خون اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: خداروشکر چشمان تو را بسته است رَدِ خون – نیوز

https://www.news.ir/158512/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%8E%D8%AF%D9%90-%D8%AE%D9%88%D9%86/

اخبار فرهنگی