بازتاب خبر news.ir

نوشته حمایت توییتری‌ها از برگزاری هیئات سیار +عکس اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: حمایت توییتری‌ها از برگزاری هیئات سیار +عکس – نیوز

https://www.news.ir/157067/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7/

اخبار فرهنگی