بازتاب خبر news.ir

درگذشت کریم اکبری‌مبارکه شوک بزرگی به سینما و تلویزیون ایران بود و نگرانی این است که عادی‌سازی فعالیت تولیدات سینمایی و تلویزیونی تبدیل به جشن سر برون هنرمندان و عوامل آنها شود. از این رو تا دیر نشده باید فکر چاره کرد.

لینک منبع: جشن سربرون هنرمندان در نبود نظارت/ آیا پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی باید تعطیل شوند؟ – نیوز

https://www.news.ir/244866/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE/

اخبار فرهنگی