جانش ز عطش سوخت چنان جد غریبش – نیوزبازتاب خبر news.ir

نوشته جانش ز عطش سوخت چنان جد غریبش اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: جانش ز عطش سوخت چنان جد غریبش – نیوز

https://www.news.ir/237915/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2-%D8%B9%D8%B7%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B4/

اخبار فرهنگی