بازتاب خبر news.ir

جولیان باگینی می‌گوید: انسان شهری از مرگ افسون‌زدایی می‌کند اما در روستا مرگ به خود هستی تعلق دارد. انسان با گریز از روستا به ابرشهر و تولید تعدد امکانات، خواست مرگ را نفی کند.

لینک منبع: ترس از مرگ بنیاد گسترش شهرسازی انسان معاصر است/ انسان شهری از مرگ افسون‌زدایی می‌کند اما در روستا مرگ به هستی تعلق دارد – نیوز

https://www.news.ir/300745/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9/

اخبار فرهنگی