بازتاب خبر news.ir

نوشته تدارک برخی اهالی سینما برای بیانیه ضدنظام؟! اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: تدارک برخی اهالی سینما برای بیانیه ضدنظام؟! – نیوز

https://www.news.ir/126638/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D9%86/

اخبار فرهنگی