برگزیدگان نهایی پروژه آواز معاصر معرفی شدند/ انتشار آثار با صدای آوازخوانان – نیوزبازتاب خبر news.ir

پروژه آواز معاصر برگزیدگان نهایی خود را پس از طی شدنِ سه مرحله داوری معرفی کرد.

نوشته برگزیدگان نهایی پروژه آواز معاصر معرفی شدند/ انتشار آثار با صدای آوازخوانان اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: برگزیدگان نهایی پروژه آواز معاصر معرفی شدند/ انتشار آثار با صدای آوازخوانان – نیوز

https://www.news.ir/243473/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81/

اخبار فرهنگی