برنامه‌های درسی ۲۸ شهریور مدرسه تلویزیونی ایران – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش مشرق، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان پایه ١١ رشته ساختمان  

ساعت٨:٣٠ تا ٩ معرفی ابراز خیاطی- رشته خیاطی           

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه ١٠ رشته تربیت بدنی        

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول ( رفع اشکال)

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه پنجم( رفع اشکال)

ساعت ١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)

ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ توانمندسازی معلمان-یادگیری مبتنی بر بازی 

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ اولیا و معلمان- مشکلات یادگیری دانش آموزان 

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی، مهارتهای فرزندپروری

متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠ تا ١۵ فرهنگ و هنر پایه هفتم( طراحی سنتی)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر پایه نهم ( دوخت های سنتی)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر

 متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها    

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه یازدهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک    

 ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی 

شبکه چهار

ساعت ۷:۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی 

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۱۵ درس تاریخ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس فارسی ۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس نگارش ۱و۳ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها 

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اصول عقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس  اصول وعقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس دین وزندگی ۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶:۳۰ درس اصول عقاید۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

لینک منبع: برنامه‌های درسی ۲۸ شهریور مدرسه تلویزیونی ایران – نیوز

https://www.news.ir/191965/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2/

اخبار فرهنگی