بازتاب خبر news.ir

اصرار دونالد ترامپ بر تقلب در انتخابات آمریکا در کنار عدم پذیرش شکست از جو بایدن و در نتیجه خارج نشدن از کاخ سفید، سوژه کارتونی در صفحه ترامپتون‌اوراما شد.

لینک منبع: ببینید: یه هُل دیگه بدین ترامپ رفته! – نیوز

https://www.news.ir/345436/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%8F%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87/

اخبار فرهنگی