بازتاب خبر news.ir

عابدینی، از مدیران اسبق پرسپولیس گفته هر کس بیکار می‌شود را می‌فرستند استقلال و پرسپولیس! اظهار نظری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

لینک منبع: ببینید: مدیر استقلال و پرسپولیس اینطوری انتخاب میشه! – نیوز

https://www.news.ir/340139/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%B1/

اخبار فرهنگی