بازتاب خبر news.ir

چلسی و آرسنال، با آن تیم هایی که هواداران در ابتدای فصل انتظارش را داشتند، شباهت زیادی ندارند و سرمربیان جوان دو تیم تحت فشار قرار گرفته اند. موضوعی که سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.

لینک منبع: ببینید این دو مربی چقدر تحت فشار هستند! – نیوز

https://www.news.ir/342869/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/

اخبار فرهنگی