بازتاب خبر news.ir

تیرگی آسمان و افزایش آلودگی هوا در تهران و برخی کلانشهرها و استمرار آن در هفته های اخیر و شاید روزهای آینده، سوژه کارتونی از پروانه ایزدخواست در صفحه اینستاگرامش شد.

لینک منبع: ببینید آسمان آبی تغییر رنگ داد! – نیوز

https://www.news.ir/350949/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

اخبار فرهنگی