بازتاب خبر news.ir

محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو به همراه حمیدرضا دیبایی، قائم مقام شبکه، معصومه آشتیانی‌زاد مدیر گروه خانواده شبکه دو و حبیب میدانچی مدیر طرح و برنامه از محل فیلمبرداری مجموعه «هزار راه نرفته» بازدید کردند.

لینک منبع: بازدید مدیر شبکه دو از مراحل پیش‌تولید مجموعه «هزار راه نرفته» – نیوز

https://www.news.ir/246880/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/

اخبار فرهنگی