بازتاب خبر news.ir

اعتراض شدید نویسنده  «شرم»به کارگردانی ضعیف این سریال: این سریال را نبینید، بی‌منطق و سخیف است

اعتراض شدید نویسنده «شرم»به کارگردانی ضعیف این سریال: این سریال را نبینید، بی‌منطق و سخیف است

لینک منبع: این خنده‌ها و قربون صدقه‌ها مردمی نیست! +عکس – نیوز

https://www.news.ir/309755/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3/

اخبار فرهنگی