بازتاب خبر news.ir

محمود فکری، سرمربی استقلال گفته با هرکس پایش را بیش از گلیمش دراز کند، برخورد می‌کند! اتمام حجتی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

لینک منبع: اینم عاقبت پاهایی که از گلیم استقلال درازتر شد! – نیوز

https://www.news.ir/352390/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1/

اخبار فرهنگی