بازتاب خبر news.ir

نوشته انکارکنندگان غدیر کل دین را “تحریف” کردند اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: انکارکنندگان غدیر کل دین را “تحریف” کردند – نیوز

https://www.news.ir/139425/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86/

اخبار فرهنگی