انتشار فراخوان مسابقه هنرهای دستی و دیجیتال با محوریت شهیدان مقاومت – نیوزبازتاب خبر news.ir

فراخوان هنرهای دستی و دیجیتال با محوریت شهیدان مقاومت در ۴ بخش نقاشی، نقاشی‌خط، نقاشی دیجیتال و پوستر منتشر شد.

نوشته انتشار فراخوان مسابقه هنرهای دستی و دیجیتال با محوریت شهیدان مقاومت اولین بار در نیوز. پدیدار شد.

لینک منبع: انتشار فراخوان مسابقه هنرهای دستی و دیجیتال با محوریت شهیدان مقاومت – نیوز

https://www.news.ir/287835/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C/

اخبار فرهنگی