بازتاب خبر news.ir

سبحان مهدی‌پور می‌گوید: شیوه اقبال آذر بسیار پیچیده است و اگر کسی بخواهد به کلیت و جزییات این آواز پی ببرد و آن‌ها را مشق کند، باید زمان بسیاری صرف کند. در این میان اگر کسی به دنبال معروفیت و نام و نان باشد خیلی دیر به نتیجه می‌رسد؛ زیرا باید عمرش را صرف یادگیری شیوه اقبال آذر کند.

لینک منبع: اقبال آذر در تبریز ماند تا صحنه برای حسودان خالی باشد/ نه می‌گذاشتند آواز بخواند، نه تدریس کند نه آثارش را ضبط کند/ خواننده‌ای که در صدسالگی صدایش اعجازانگیز بود – نیوز

https://www.news.ir/288829/%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%88/

اخبار فرهنگی