افتخار به هویت زنان از نگاه رهبر انقلاب – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: افتخار به هویت زنان از نگاه رهبر انقلاب – نیوز

https://www.news.ir/135349/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/

اخبار فرهنگی